Menu Zamknij

Doradca na cito

Bywa w życiu tak, że np. odbieramy po południu wezwanie od fiskusa i już wiemy, że następnego dnia musimy mieć pełnomocnika zawodowego. Co zrobić? Krok po Kroku:

 

  1. Napisz maila na adres: 1573@doradcapodatkowy.com.pl i podaj w nim następującą treść:

Pełnomocnictwo

 

Ja, niżej podpisana/y – ………………………………………, zamieszkała/y

w ……………………….., ul. …………………………….., legitymująca/y się dowodem osobistym o nr ………………. ważnym do ……………………, PESEL: ………………………, NIP…………………….. oświadczam, że udzielam pełnomocnictwa doradcy podatkowemu Krzysztofowi Hofmanowi nr wpisu 01573 (PESEL: 53102005316, NIP: 8790085732), prowadzącemu kancelarię doradztwa podatkowego w Toruniu, do:

 

  • działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych,
  • reprezentowania we wszelkich sprawach przed organami egzekucyjnymi,
  • reprezentowania we wszelkich sprawach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • a także reprezentowania we wszelkich sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Wskazuję adres KPP HOFMAN&SYN, jako adres do doręczeń

 

Ponadto wyrażam zgodę na udzielanie przez Krzysztofa Hofmana dalszych pełnomocnictw.

 

 

………………………………                                       …………………………………

                        miejscowość, data                                                                                      podpis mocodawcy

  1. Zatelefonuj dla pewności na nr +48604219184, że udzielasz pełnomocnictwa upewniając się tym samym, że Twoja wiadomość dotarła do adresata
  2. Dołącz do maila dowód wpłaty kwoty 246 PLN tytułem: za ujawnienie pełnomocnictwa w CRPO. (CRPO – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych). Wskaż na jakie dane ma być wystawiona FAktura

Jeśli Twoje dane będą zgodne z danymi, aktualnymi w systemie skarbowym, to następnego dnia od otrzymania upoważnienia pełnomocnictwo będzie ujawnione w CRPO

Następnie opisz swój problem, prześlij ew. załączniki, dokumenty, wezwania, decyzje itp.