Menu Zamknij

Doradca na cito

Bywa w życiu tak, że np. odbieramy po południu wezwanie od fiskusa i już wiemy, że następnego dnia musimy mieć pełnomocnika zawodowego. Co zrobić? Krok po Kroku:

  1. Napisz maila na adres: hofman.1573@doradcapodatkowy.com.pl i podaj w nim następującą treść:

Pełnomocnictwo 

Ja, niżej podpisana/y – ………………………………………, zamieszkała/y

w ……………………….., ul. …………………………….., legitymująca/y się dowodem osobistym o nr ………………. ważnym do ……………………, PESEL: ………………………, NIP…………………….. oświadczam, że udzielam pełnomocnictwa doradcy podatkowemu Krzysztofowi Hofmanowi nr wpisu 01573 (NIP: 8790085732), prowadzącemu Kancelarię Prawno-Podatkową HOFMAN & SYN w Toruniu, do: 

  • działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych,
  • reprezentowania we wszelkich sprawach przed organami egzekucyjnymi,
  • reprezentowania we wszelkich sprawach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • a także reprezentowania we wszelkich sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Wskazuję adres:

 Kancelaria Prawno-Podatkowa HOFMAN & SYN,  87-100 Toruń, ul. Zółkiewskiego 16, jako adres do doręczeń

 

Ponadto wyrażam zgodę na udzielanie przez Krzysztofa Hofmana dalszych pełnomocnictw.

 

 

………………………………                                       …………………………………

                        miejscowość, data                                                                                      podpis mocodawcy

  1. Zatelefonuj dla pewności na nr +48604219184, że udzielasz pełnomocnictwa upewniając się tym samym, że Twoja wiadomość dotarła do adresata
  2. Dołącz do maila dowód wpłaty kwoty 246 PLN tytułem: za ujawnienie pełnomocnictwa w CRPO, podaj swoje dane; jak imię, nazwisko, PESEL i NIP. (CRPO – Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych). Wskaż na jakie dane ma być wystawiona faktura

Jeśli Twoje dane będą zgodne z danymi, aktualnymi w systemie skarbowym, to następnego dnia od otrzymania upoważnienia pełnomocnictwo będzie ujawnione w CRPO

Następnie opisz swój problem, prześlij ew. załączniki, dokumenty, wezwania, decyzje itp. Koniecznie podaj dane kontaktowe, także do innej osoby, którą upoważniasz do kontaktu.

O fakcie skutecznego zaimplementowania pełnomocncitwa w systemie skarbowym zostaniesz powiadomiony mailem. W każdej sytuacji wymagajacej szybkiego działania dzwoń na nr +48604219184. Jeśli nie możesz nawiązać w ten spoób kontaktu, to zostaw wiadomość SMS i/lubWhatsApp.

Pamiętaj, to jest ważne, z chwilą udzielenia pełnomocnictwa organy podatkowe są zobowiązane w pierwszej kolejności kontaktować się z pełnomocnicnikiem. Także wszelkie czynności nie powinny być podejmowane bez porozumienia z nim. 

Pamietaj; nie udzielaj żadnych informacji, niczego nie podpisuj, żądaj możliwości kontaktu z pełnomocnikiem. Poczekaj z odbiorem korespondencji; masz na to 14 dni.

Na potrzeby wysyłki deklaracji w formie elektronicznej pełnomcnik złoży dodatkowe pełnomocnictwo UPL-1. 

Na potrzeby ZUS możesz udzielić pełnomocnicwa ZUS PEL w formie papierowej przedkładając taki dokument w jednostce ZUS lub podpisać go w kancelarii pełnomocnika. Możesz też udzielić pełnomocnictwa ZUS PEL poprzez swoje konto na portalu ZUS e-PUE.